Takex Group

TAKENAKA GROUP CENTER CO., LTD. President : Shinichi Takenaka
83-1 Gojodohri Sotokannishiiru Higashino Yamashina-ku,
Kyoto 607-8156 JAPAN
TEL 81-75-592-2222 / FAX 81-75-591-2333
TAKENAKA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD. President : Takayoshi Kaijyu
5-22 Higashino kitainoue-cho, Yamashina-ku, Kyoto 607-8141 JAPAN
TEL 81-75-581-7111 / FAX 81-75-593-9790
TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD. President : Kazuaki Sato
83-1 Gojodohri Sotokannishiiru Higashino Yamashina-ku,
Kyoto 607-8156 JAPAN
TEL 81-75-594-7211 / FAX 81-75-501-2085
TAKENAKA SYSTEM CO., LTD. President : Shinichi Takenaka
86 -66 Otsuka Nomizocho Yamashina-ku, Kyoto 607-8135 JAPAN
TEL 81-75-593-9300 / FAX 81-75-593-9790
SECURITY HOUSE CENTER CO., LTD. President : Hiroki Fukuchi
5-22 Higashino kitainoue-cho, Yamashina-ku, Kyoto 607-8141 JAPAN
TEL 81-75-584-6600 / FAX 81-75-584-6601
TAKEX AMERICA, INC. CEO : Yuji Egawa
3350 Montgomery Drive,Santa Clara, CA95054, U.S.A
TEL 408-747-0100 / FAX 408-734-1104
TAKEX EUROPE LTD. CEO : Yuji Egawa
TAKEX HOUSE,AVIARY COURT,
WADE ROAD,BASINGSTOKE,HAMPSHIRE,PG24 8PE.UK
TEL (+44)01256-475555 / FAX (+44)01256-466268
TOP